Світ Англійської

Англійська мова онлайн

A Velveteen Rabbit (“Оксамитовий Кролик”) – коротенька розповідь авторства Марджері Уільямс – настільки зворушлива, що я просто не змогла не поділитися нею. Нехай, на перший погляд, вона може здатися дитячою, але кожен може знайти у ній свою глибину. Для зручності читання ми зробили переклад кожного невеликого абзацу. Сподіваємося, вам сподобається ця історія.
There was once a Velveteen Rabbit, and at the beginning he was really so splendid that the Boy loved him and never parted with him.

Жив-був Оксамитовий Кролик, і спочатку він був настільки чудовий, що Хлопчик любив його і ніколи не розлучався з ним.

But sometimes he was put with the other toys in the nursery and could listen to their stories about Real Things. «What is Real?» he asked the Wooden Horse who had lived a very long life.

Однак інколи його (кролика) залишали з іншими іграшками у дитячій кімнаті, і він слухав їхні історії про Справжні Речі. «Що таке Справжній?», – запитав він у Дерев’яного Коника, який прожив довге життя.

«Real isn’t how you are made. It’s a thing that happens to you. When a child really loves you for a long time, then you become Real. It doesn’t happen all at once. It takes a long time. But once you are real, you’ll never become unreal again», explained the Wooden Horse.

«Справжній – це не те, як ти був зроблений. Це те, що трапляється з тобою. Коли дитина сильно любить тебе протягом довгого часу, тоді ти стаєш Справжнім. Це стається не одразу. Це займає довгий час. Але як тільки ти стаєш справжнім, ти вже ніколи знову не станеш несправжнім», – пояснив Дерев’яний Коник.

The Velveteen Rabbit thought it would be wonderful if this nursery Magic ever happened to him.

Оксамитовий Кролик подумав, що було би чудово, якби дитяча Магія колись трапилася і з ним.

So time went on and the little Rabbit was very happy though he was getting shabbier and shabbier. And once when the Boy was called away to go out to some tea, the Rabbit was left alone on the lawn.

Час минав, і маленький Кролик був неймовірно щасливим, незважаючи на те, що ставав все більш пошарпаним. І одного разу, коли Хлопчика покликали на чаювання, Кролика полишили одного на галявині.

Later that evening the Nurse looked for him but couldn’t find him. The Boy cried that he wouldn’t fall asleep until he had his Rabbit. «Fancy all this fuss for a toy!» said his mother. «He isn’t a toy! He’s real!»

Пізніше, того вечора, Нянечка шукала його, але не могла знайти. Хлопчик кричав, що не зможе заснути без свого кролика. «Дивина, стільки метушні через іграшку», – сказала його мати. «Він не іграшк! Він справжній!»

The little Rabbit heard him say that magic word and he knew that what the Wooden Horse had said to him had become true at last.’

Маленький кролик почув, як він сказав чарівне слово, і він знав, що те, що сказав Дерев’яний Коник нарешті стало правдою.

The magic had happened to him. He was Real. The Boy himself had said that. And into his button eyes there came a wise knowing expression.

Магія трапилася з ним. Він був Справжнім. Сам хлопчик сказав це. І його ґудзикові очі набули мудрого знаючого виразу.

But then, one day, the Boy fell ill with scarlet fever. The little Rabbit lay still at his side under the bedclothes as he didn’t want anyone to notice him. He was afraid they would throw him away.

Проте одного дня, Хлопчик захворів на скарлатину. Маленький Кролик нерухомо лежав поруч, під ковдрою, так, наче не хотів, щоб хтось помітив його. Він боявся, що його викинуть

Time passed and the Boy got better and was allowed to get up. It only remained to carry out the doctor’s orders. All the books and toys that the Boy had played with had to be burnt. So, the little Rabbit was put into a sack with old books and a lot of rubbish.

Минав час, Хлопчику стало краще, і йому дозволили вставати з ліжка. Залишалося лише виконати припис лікаря: всі старі книги та іграшки, з якими бавився хлопчик, повинні бути спалені. Тому маленького Кролика поклали у мішок разом зі старими книгами та купою сміття.

And while the Boy was sleeping in another room with a new Velveteen Rabbit, the old one felt so miserable and so lonely that suddenly a tear, a real tear trickled down his little velvet nose and fell to the ground.

І поки хлопчик спав у іншій кімнаті з новим Оксамитовим Кроликом, старий кролик почувався настільки нікчемно і самотньо, що раптом сльоза, справжня сльоза, скотилася по його оксамитовому носику і впала на землю.
Тут і дитинство, і мрії (їх досягнення та зруйнування), дружба і зрада (нехай неусвідомлена і неминуча), і те, як легко інколи ми можемо замінити те, що так любимо чимось новим. А як вам це оповідання? Чи сподобався вам такий формат матеріалу?