Світ Англійської

Англійська мова онлайн

Робота не вовк, а work. В ліс не втече, тому робити ми її мусимо. А володіння англійською часто допомагає отримувати за це більшу винагороду. Тому пропонуємо вивчити англійські слова на тему «Робота». Навіть якщо ви не використовуватиме англійську під вирішення робочих завдань, все одно варто вміти підтримати бесіду на цю тему, адже вона одна з найпопулярніших (після погоди, звісно  ).
Робота англійською

Спершу – загальні слова, без яких нікуди.

 • Work |wɜːrk| – робота, працювати;
 • Job |dʒɑːb| – робота

Різниця між work та job у тому, що work – робота, як робочий процес. А також може виступати дієсловом – працювати.

Наприклад:

I have too much work to do. – У мене багато роботи (мені потрібно виконати багато роботи).

I have to go to work. – Мені потрібно йти на роботу. (щоб працювати там. Тобто, виконувати певний процес).

Job – це робота, у значенні робоче місце. Наприклад:

I have to find a job. – Мені потрібно знайти роботу (себто, мені потрібно знайти робоче місце).

Ми можемо сказати: Do you have a job? Але не можемо сказати: Do you have a work?

 • Career |kəˈrɪr| – кар’єра;
 • Trade |treɪd| – заняття (професійне), ремесло, професія;
 • Profession |prəˈfeʃn| – професія;
 • Occupation – рід занять, занятість;
 • Labor |ˈleɪbər| – праця (британсьский варіант написання labour);
 • Metier |ˈmetjər| – покликання (справа життя);
 • Post |poʊst| – посада;
 • Encore career |ˈɑːŋkɔːr kəˈrɪr| – робота після пенсії;
 • Workload |ˈwɜːrkloʊd| – об’єм роботи, робоче навантаження.

 

Sport is not my metier. I am unused to it.

Пошук роботи та працевлаштування

Щоб почати працювати, потрібно для початку знайти роботу. Отже, розглянемо англійські слова на тему «Працевлаштування».

 • Look for a job – шукати роботу;
 • Job position |pəˈzɪʃn| – вакансія, посада;
 • Vacancy |ˈveɪkənsɪ| – вакансія;
 • Candidate to vacancy – кандидат на вакансію;
 • Candidate for the position / a job candidate – кандидат на посаду;

Зверніть увагу, що у двох останніх словосполученнях використовуються різні прийменники.

 • Start out – розпочинати (використовується відносно кар’єри).

Наприклад:

He started out in the military. – Він розпочинав у військах.

 • Employer – роботодавець (той, хто наймає);
 • Background |ˈbækɡraʊnd|- освіта, кваліфікація, досвід роботи (тобто той «фон», який людина має, коли подається на роботу);
 • Job description |dɪˈskrɪpʃn| – опис вакансії;
 • CV (повністю curriculum vitae |kəˌrikjuləm’vi:tai|) – резюме;
 • Apply for a job – подати заявку на роботу (відправити резюме тощо);
 • Job interview |ˈɪntərvjuː| – співбесіда;
 • To accept an offer –прийняти пропозицію;
 • To reject an offer – відхилити пропозицію;
 • To hire – наймати;
 • Probation |proʊˈbeɪʃn| – випробувальний термін.
Типи працівників

А до якого типу працівника відносетесь ви?

 • Founder |ˈfaʊndər| – засновник;
 • Cofounder – співзасновник;
 • Company owner |ˈkʌmpənɪ ˈoʊnər| – власник компанії;
 • Part owner |pɑːrt ˈoʊnər| – співвласник;
 • Employee |ɪmˈplɔɪiː| – працівник;
 • Mid-level employee – працівник середньої ланки;
 • Manager |ˈmanɪdʒə| – менеджер;
 • Boss – бос;
 • Director |dɪˈrɛktə| — директор;
 • CEO – генеральний директор;
 • Deputy head |ˈdepjʊtɪ hed| – заступник керівника;
 • Engineering manager |ɛndʒɪˈnɪərɪŋ ˈmanɪdʒə | – технічний керівник;
 • Service manager |ˈsəːvɪs ˈmanɪdʒə | – менеджер з обслуговування;
 • Team leader |tiːm ˈliːdər| – керівник команди;
 • Boss – бос, начальник;
 • Colleague |ˈkɒliːɡ| – колега;
 • Coworker – співробітник, колега;
 • Volunteer |ˌvɑːlənˈtɪr| – волонтер;
 • Apprentice |əˈprɛntɪs| – новачок, той, хто проходить навчання;
 • Freelancer |ˈfriːlænsər| – фрілансер;
 • Trainee |treɪˈniː| – практикант, стажер;
 • Factory workers – промислові працівники.

founder and CEO.

Види місць роботи

 • Company |ˈkʌmpənɪ| – компанія;
 • Subsidiary |səbˈsɪdɪerɪ| – дочірня компанія;
 • Factory |ˈfæktrɪ| – фабрика;
 • Plant |plænt| – завод;
 • Office |ˈɔːfɪs| – офіс, контора;
 • Study/ workroom – робочий кабінет;
 • Open space – «відкритий» простір, коли багато співробітників сидять в одному великому кабінеті;
  Hot desking – коли робітник не має фіксованого робочого місця, а займає той стіл, який йому до вподоби саме сьогодні;
 • Department |dɪˈpɑːtm(ə)nt|- відділ.

Графік роботи та типи співробітництва

Комусь подобається ходити в офіс, а комось працювати вдома. Хтось хоче співпрацювати на постійній основі в одній компанії, а хтось завжди у пошуку клієнтів.

 • Work schedule |wɜːrk ˈskedʒuːl| – робочий графік;
 • Flexible working hours – гнучкий графік роботи;
 • Part-time job – робота на півставки/ неповний робочий день;
 • Work overtime |ˈoʊvərtaɪm| – працювати понаднормово;
 • Work long hours – працювати понаднормово (допізна);
 • Work in shifts – працювати позмінно;
 • Job-sharing – система, в якій 2 людини розподіляють одне робоче місце (тобто тиждень або зміну працює одна людина, другий тиждень чи другу частину дня – інша);
 • Official employment – офіційне працевлаштування;
 • Work under the contract – працювати за контрактом;
 • Self-employed |ˈˌself əmˈploɪd| – той, хто працює не по найму;
 • Freelance – фріланс;
 • Collaboration |kəˌlæbəˈreɪʃn| – співробітництво;
 • Permanent job |ˈpəːm(ə)nənt| – постійна робота;
 • Temporary job |ˈtɛmp(ə)rəri| – тимчасова робота;
 • Gig |ɡɪɡ| – частина роботи, яка виконується за гроші, особливо, якщо людина само зайнята;
 • Trainee job |ˌtreɪˈniː| – стажування;
 • Period of trainee – період стажування;
 • Remote job |rɪˈmoʊ t| – віддалена робота;
 • Portfolio working – коли людина працює на кількох роботодавців чи компаній одночасно.Щось типу фрілансу, проте фрілансер працює попроектно, а portfolio worker виконує роботу для одних й тих самих кампаній зазвичай.

because I'm hoping to get a permanent job here.

Зарплатня

 • Добре, коли робота приносить задоволення, а ще краще – коли багато грошей .
 • Salary |ˈsælərɪ| – фіксована зарплатня (оклад);
 • Wage |weɪdʒ| – заробітня платня робочих (за певні робочі години чи дні: скільки напрацював, стільки й отримаєш);
 • Fee |fiː| – гонорар;
 • Tips – чайові;
 • Bonus |ˈboʊnəs| – премія, бонус;
 • Annual bonus |ˈænjʊəl| – щорічна премія;
 • Health insurance |hɛlθ ɪnˈʃʊər(ə)ns| – страховка здоров’я;
 • Sick pay |sɪk peɪ| – оплата лікарняного;
 • Holiday pay |ˈhɑːlədeɪ peɪ| – оплата відпускних;
 • Livelihood |ˈlaɪvlɪhʊd| – кошти, на які живе людина;
 • Rate of pay |reɪt| – оклад.

Звільнення та припинення роботи

 • To fire / fire out |ˈfaɪə| – звільняти (має негативне значення, коли звільняють через якийсь прокол, наприклад);
 • To lost a job – втратити роботу;
 • Dismiss an employee – звільняти співробітника;
 • Lay off – звільняти через скорочення;
 • To make a worker redundant звільняти через скорочення;
 • To quit a job – кидати роботу;
 • To resign |rɪˈzʌɪn| – йти у відставку, звільнятися за власним бажанням;
  Redundant |rɪˈdʌnd(ə)nt| – той, кого звільнили через скорочення штату;

I'm sharing my job with Kenny. I'm already redundant.

 • Redundancy pay |rɪˈdʌndənsɪ| – допомога, яку виплачують при звільненні у зв’язку із скороченням штату;
 • To retire |rɪˈtʌɪə| – йти на пенсію;
 • Severance package |ˈsɛv(ə)r(ə)ns ˈpakɪdʒ| – вихідна допомога при звільненні.

Інші слова

 • Working conditions|kənˈdɪʃənz| – робочі умови;
 • Prospects |ˈprɑːspekts| – перспективи;
 • Amenity |əˈmenətɪ| – зручності, маленькі приємності (безкоштовні снеки, кавоварка тощо);
 • Get a raise / Get a promotion – отримати підвищення;
 • Order book – об’єм роботи, яку компанія планує виконати у майбутньому для досягнення мети;
 • Off-site – коротка подорож в іншу компанію (зазвичай у «батьківську» з дочірньої) з метою отримання нового досвіду;
 • Annual leave |ˈanjʊəl liːv| – щорічна відпустка;
 • Vacation |vəˈkeɪʃn| – відпустка;
 • Load |loʊd| – навантаження (кількість завдань, які повинен виконати працівник за певний проміжок часу);
 • Professional development |dɪˈveləpmənt| – професійний розвиток.

Maybe get him a promotion.

Ми з вами розглянули найважливіші слова на тему «Робота» англійською. Вам залишається успішно вивчити їх. А я бажаю вам знайти таку роботу, яка б задовольняла вас у всіх аспектах .