Світ Англійської

Англійська мова онлайн

Знати, як описати характер людини англійською дуже важливо. Англійські слова для опису характеру та особистих якостей можуть знадобитися для заповнення заявки на роботу, конкурс, волонтерство тощо. Описати свої якості вас можуть попросити на співбесіді, чи ви можете вказати їх у супровідному листі. Врешті-решт , часто ми обговорюємо з друзямі наші риси та риси наших знайомих. Наприклад, коли ділимося новиною про те, що знайома отримала нову роботу ми можемо сказати щось на кшталт: «Я знала, що їй це вдасться, адже вона така цілеспрямована».
Тому пропонуємо не зволікати і навчитися описувати людину англійською.

Щодо досягнення своїх цілей людина може бути:

 • Persistent |pərˈsɪstənt|– наполегливий, завзятий;
 • Purposeful |ˈpɜːrpəsfl| – рішучий, цілеспрямований;
 • Type-A – цілеспрямована та амбіційна людина;

Like you, Avery is a Type-A nutjob.

 • Determined |dɪˈtɜːrmɪnd|- сповнений рішучості, невідступний;
 • Hard-working |ˌhɑːdˈwɜːkɪŋ|- працьовитий;
 • Dedicated |ˈdedɪkeɪtɪd| – відданий (якійсь справі);
 • Go-getter – той, хто досягає поставлених цілей;
 • Industrious |ɪnˈdʌstrɪəs| – старанний, енергійний;
 • Ambitious |æmˈbɪʃəs| – амбіційний;
 • Motivated |ˈməʊtɪveɪtɪd| – мотивований;
 • Entrepreneurial |ˌɒntrəprəˈnəːrɪəl| – підприємливий, здатний реалізовувати свої ідеї;
 • Lazy |ˈleɪzɪ|- ледачий;
 • Quitter |ˈkwɪtər| – людина без витримки/ той, хто кидає справу на півдорозі.
У спілкуванні з людьми ми можемо бути:

 • Chatty |ˈtʃætɪ| – той, хто любить потеревенити;
 • Friendly |ˈfrendlɪ|- доброзичливий;
 • Cagey |ˈkeɪdʒɪ|- скритний, потайний;
 • Respectful |rɪˈspektfl| – той, який відноситься з повагою до інших;
 • Outgoing – товариський/ той, хто легко знаходить спільну мову з іншими;
 • Considerate |kənˈsɪdərət| – той, який завжди зважає на права та почуття інших/ уважний до інших;
 • Polite |pəˈlaɪt| – ввічливий;
 • Impolite – неввічливий;
 • Amiable |ˈeɪmɪəbl| – привітний;

an amiable guy who makes everyone suffer

 • Gloomy companion |ˈɡluːmi kəmˈpanjən| – похмурий співрозмовник;
 • Supportive |səˈpɔːtɪv| – той, який підтримує інших;
 • Tactful |ˈtaktfʊl| – тактовний;
 • Genuine |ˈdʒɛnjʊɪn| – щирий;
 • Trustworthy |ˈtrʌs(t)wəːði| – той, що заслуговує на довіру;
 • Peevish |ˈpiːvɪʃ| – сварливий;
 • Nasty |ˈnæstɪ|- неприємний, погань;
 • Grumpy |ˈɡrʌmpɪ|- дратівливий, воркун, сварливий;
 • Bossy |ˈbɔːsɪ| – той, хто любить покомандувати;
 • Strict |strɪkt|- строгий, вимогливий;
 • Straightforward |ˌstreɪtˈfɔːrwərd| / straight – прямолінійний;
 • Rude |ruːd| – грубий, неввічливий;
 • Quiet |ˈkwaɪət| – тихий, мовчун;
 • Good laugh – веселий, з почуттям гумору;
 • Shy |ʃaɪ| – сором’язливий.

You're too straightforward

Розумові якості та ерудованість

 • Smart |smɑːrt|/ clever |ˈklevər| – розумний;
 • Witty – дотепний, кмітливий;
 • Astute |əˈstjuːt| – проникливий, кмітливий;
 • Sharp |ʃɑːrp| – з гострим розумом;
 • Quick-witted – кмітливий, винахідливий;
 • Wise |waɪz| – мудрий;
 • Judicious |dʒʊˈdɪʃəs| – розсудливий;
 • Open-minded |əʊpən ˈmaɪndɪd| – з широким кругозором/ той, хто вміє мислити широко;
 • Narrow-minded |ˌnærəʊ ˈmaɪndɪd|- вузьколобий, недалекий;
 • Bright |braɪt| – зі світлим розумом, талановитий;
 • Erudite |ˈerʊdaɪt|/ knowledgeable |ˈnɑːlɪdʒəbl|- ерудований;
 • Dull |dʌl| – тупий, безтолковий;
 • Silly – дурненький;
 • Well-read – начитаний.

По відношенню до майна людина може бути

 • Generous |ˈdʒɛn(ə)rəs| – щедрий;
 • Lavish |ˈlavɪʃ| – щедрий;
 • Saving |ˈseɪvɪŋ| — бережливий;
 • Neat |niːt| – охайний, акуратний;
 • Slob |slɒb| – нечупара;
 • Tidy |ˈtaɪdɪ| – чистюля;
 • Untidy |ʌnˈtaɪdɪ|- неохайний;
 • Greedy |ˈɡriːdi| – жадібний;
 • Tight-fisted |ˌtʌɪtˈfɪstɪd| – скупий;
 • Spender |ˈspendər| – транжира.

You're a slob, overweight, and disgusting!

Інші риси характеру англійською

 • Moody |ˈmuːdɪ| – той, у кого настрій змінюється 100 разів на годину;
 • Brave |breɪv| – сміливий;
 • Rigorous |ˈrɪɡərəs|- суворий, скрупульозний;
 • Cowardly |ˈkaʊərdlɪ| – боягузливий;
 • Honest |ˈɑːnɪst| – чесний;
 • Kind |kaɪnd| – добрый;
 • Curios |ˈkjʊərɪəs| – допитливий, цікавий;
 • Nervous |ˈnɜːrvəs| – нервовий;
 • Serious |ˈsɪrɪəs| – серйозний;
 • Perky |ˈpəːki| – завзятий, веселий, ініціативний;

I'm not perky.

 • Cheerful |ˈtʃɪrfl| – безжурний, з веселим характером;
 • All-rounder – людина з безліччю інтересів;
 • Reliable |rɪˈlaɪəbl – надійний;
 • Childish |ˈtʃaɪldɪʃ|- той, хто поводиться, як дитина;
 • Infantile |ˈɪnf(ə)ntʌɪl| – інфантильний;
 • Mature |məˈtʃʊr| – той, який поводиться зріло;
 • Immature |ˌɪməˈtjʊə| – психологічно незрілий;
 • Flexible |ˈfleksəbl| – гнучкий, піддатливий;
 • Eccentric |ɪkˈsɛntrɪk| – ексцентричний;
 • Down-to-earht – приземлений, реаліст;
 • Vicious |ˈvɪʃəs| – злий, порочний;
 • Daydreamer – мрійник, фантазер;
 • Self-sufficient |ˌsɛlfsəˈfɪʃ(ə)nt| – самодостатній;
 • Self-confident |ˌsɛlfˈkɒnfɪdnt| – самовпевнений;
 • Composed |kəmˈpəʊzd| – стриманий, той, хто вміє володіти своїми емоціями;
 • Nuisance |ˈnuːsns| – нудний;
 • Short-tempered – той, який не володіє своїми емоціями й легко заводиться;
 • Sluggish |ˈslʌɡɪʃ| – млявий, інертний;
 • Gullible |ˈɡʌləbl| – довірливий;
 • Naïve |neɪv| – наївний;
 • Creative |kriːˈeɪtɪv| – творчий, багатий на вигадки;
 • Slowpoke |ˈsləʊpəʊk| – копуша (американське слово).
Обов’язково практикуйте використання кожного нового слова. Наприклад, подумайте, якій людині з вашого кола підходить ця риса, спробуйте проговорити це англійською. Спробуйте виділити позитивні й негативні риси, які властиві вам. Така практика допоможе краще запам’ятати нову лексику та використовувати її у подальшому.