Світ Англійської

Англійська мова онлайн

Незлічувальні іменники в англійській потрібно знати, оскільки перед ними не ставиться неозначувальний артикль a/an, і, звісно, перед ними ми не можемо поставити числівник, та поставити такі іменники у форму множини.
Часто незлічувальні іменники англійської мови співпадають з українськими Наприклад, іменники стану, емоцій; іменники, які ми не можемо порахувати: сіль, цукор, вода тощо. Але існує й багацько таких, які не співпадають з українськими. Наприклад, в англійській слово advice (порада) є незлічувальним. Саме тому ми пропонуємо вам сьогодні ознайомитися зі списком таких слів.

Слова на A

 • admiration |adməˈreɪʃ(ə)n| — захоплення, захват;
 • advice |ədˈvʌɪs| — порада
  Щоб поставити це слово у форму множини, використовуємо “a piece of advice”:
  Наприклад:
  Could you give me several pieces of advice? – Ти міг би мені дати кілька порад?
 • air |eə| — повітря;
 • anger |ˈaŋɡə|- злість;
 • anticipation |antɪsɪˈpeɪʃ(ə)n|- передчуття, очікування;
 • assistance |əˈsɪst(ə)ns| — допомога;
 • awareness |əˈwɛːnəs| —поінформованість, обізнаність.

Bart, I have two pieces of advice.

Слова на B

 • bacon |ˈbeɪk(ə)n| — бекон. Рахуємо в кілограмах, грамах тощо. Можна сказати a rasher of bacon – це тонка полосочка бекону;
 • baggage |ˈbaɡɪdʒ| — багаж (американська англійська); британське слово luggage з тим самим значенням також є незлічувальним. Рахувати можна у pieces або sets.
 • blood |blʌd| — кров;
 • bravery |ˈbreɪv(ə)ri| — сміливість.

She does bring her own unique set of baggage into the mix.

Слова на C

 • chess |tʃɛs| — шахи;
 • clay |kleɪ| — глина;
 • clothes /clothes |ˈkləʊðɪŋ| — одяг. Якщо хочемо вказати кількість предметів одягу, кажемо piece of clothing. Слово clothes не використовується із piece (принаймні, для англійців таке формулювання звучить неприродно);
 • coal |kəʊl|- вугілля;
 • compliance |kəmˈplʌɪəns| — піддатливість;
 • comprehension |kɒmprɪˈhɛnʃ(ə)n| -усвідомлення, осягнення;
 • confusion |kənˈfjuːʒ(ə)n| — збентеження;
 • consciousness |ˈkɒnʃəsnɪs| — свідомість;
 • cream |kriːm| — крем, вершки.
Слова на D

 • diligence |ˈdɪlɪdʒ(ə)ns| — старанність;
 • dust |dʌst| — пил.

Слова на E

 • education |ɛdʒʊˈkeɪʃ(ə)n| — освіта. Якщо хочемо сказати, що в людини кілька вищих освіт, кажемо two degrees (degree – вчений ступінь, університетська освіта).
 • empathy |ˈɛmpəθi| – співчуття;
 • enthusiasm – ентузіазм;
 • envy |ˈenvi| — заздрість;
 • equality |ɪˈkwɒlɪti|- рівність;
 • equipment |ɪˈkwɪpm(ə)nt|- обладнання;
 • evidence |ˈɛvɪd(ə)ns|- доказ. Якщо потрібно підкреслити, що доказів було кілька, можна сказати «lines of evidence», або знову на вирочку може прийти слово piece: 3 pieces of evidence (три докази). Лише в академічній англійській можна інколи зустріти використання цього слова у множинні: evidences.

Rayna possesses the equivalent of 17 university degrees

Слова на F

 • feedback |ˈfiːdbak| -відгук;
 • flattery |ˈflat(ə)ri| — лестощі;
 • foliage |ˈfəʊlɪɪdʒ| — листя (як збірне поняття);
 • fun |fʌn| — веселощі, розваша;
 • furniture |ˈfəːnɪtʃə| — меблі. Також рахуємо у pieces, якщо потрібно назвати точну кількість.
Слова на G

 • garbage |ˈɡɑːbɪdʒ| — сміття;
 • gold |ɡəʊld| — золото;
 • gossip |ˈɡɒsɪp| — плітки;
 • grammar |ˈɡramə| — граматика;
 • grass |ɡræs| — трава;
 • gratitude |ˈɡratɪtjuːd| — вдячність;
 • gravel |ˈɡrav(ə)l| — гравій;
 • guilt |ɡɪlt| — провина.

How much garbage are we talking?

Слова на H

 • happiness |ˈhapɪnəs| — щастя;
 • hardware |ˈhɑːdwɛː| —апаратура;
 • hate |heɪt| —ненависть ;
 • hay |heɪ| — сіно. Можемо порахувати у стогах: a bale of hay (стіг сіна);
 • health |hɛlθ| — здоров’я;
 • heat |hiːt| — спекота;
 • help |help|- допомога;
 • hesitation |hɛzɪˈteɪʃn|- сумніви;
 • homework |ˈhəʊmwəːk| — домашня робота (у навчанні);
 • honesty |ˈɒnɪsti| — чесність;
 • honor (американська англійська) |ˈɒnər| /honour (британська) — честь;
 • hospitality |hɒspɪˈtalɪti| — гостинність;
 • hostility |hɒˈstɪlɪti| — ворожість. Не плутайте це слово із попереднім, бо може незручно вийти .
 • humanity |hjʊˈmanɪti|- людство, людяність;
 • humility|hjʊˈmɪlɪti|- скромність, смирення.

Oh, so much homework.

Слова на I

 • ice |aɪs| — лід;
 • immortality |ɪmɔːˈtalɪti| — безсмерття;
 • independence |ɪndɪˈpɛnd(ə)ns| — незалежність;
 • information |ɪnfəˈmeɪʃ(ə)n| — інформація;
 • integrity |ɪnˈtɛɡrɪti|- цілісність;
 • intimidation |ɪnˌtɪmɪˈdeɪʃn| — залякування, легкий переляк, боязкість.

Слова на J

 • jealousy |ˈdʒɛləsi| — ревнощі;
 • jewelry |ˈdʒuːəlri|-прикраси, ювелірні вироби;
 • justice |ˈdʒʌstɪs| — справедливість.

About our victims. And Powell says the pieces of jewelry being stolen

Слово на K

 • knowledge |ˈnɒlɪdʒ| — знання.

Слова на L

 • literacy |ˈlɪt(ə)rəsi|- грамотність;
 • logic |ˈlɒdʒɪk|- логіка;
 • luck |lʌk|-удача, везіння;
 • lumber |ˈlʌmbə| — лісоматеріали.
 • luggage |ˈlʌɡɪdʒ|(британська англійська)- багаж. Американський аналог згадувався, де літера B.

Слова на M

 • mail |meɪl| — пошта;
 • management |ˈmanɪdʒm(ə)nt|- управління;
 • merchandise |ˈmɜːtʃəndaɪs| — товари;
 • milk |mɪlk| — молоко. “A milk” можна сказати, коли маємо на увазі склянку або пакет молока (“не обов’язково казати a glass of milk”), те саме й з іншими напоями;
 • money |ˈmʌni| — гроші;
 • moral |ˈmɔːrəl| – мораль;
 • morale |məˈrɑːl|- боєвий дух;
 • mud |mʌd| — бруд, грязюка;
 • music |ˈmjuːzɪk| — музика. Коли говоримо про кількість музичних творів, можемо сказати, наприклад 2 pieces of music.

Water is money, unless gasoline is money.

Слово на N

 • nonsense |ˈnɒns(ə)ns| —нісенітниця.

Слова на O

 • oppression |əˈprɛʃ(ə)n|- притиснення (когось), гніт;
 • optimism |ˈɒptɪmɪz(ə)m| — оптимізм
 • oxygen |ˈɒksɪdʒ(ə)n|- кисень.
Слова на P

 • participation |pɑːˌtɪsɪˈpeɪʃn|— участь (у якійсь події);
 • pasta |ˈpɑːstə| – макарони;
 • pay |peɪ| — оплата;
 • peace |piːs| — мир, спокій;
 • perseverance |pəːsɪˈvɪər(ə)ns|- наполегливість;
 • pessimism |ˈpɛsɪmɪz(ə)m| — песимізм;
 • pneumonia |njuːˈməʊnɪə| — пневмонія;
 • poetry |ˈpəʊɪtri| —поезія. Може використовуватися як злічувальний іменник у множинні, коли маємо на увазі різновиди поезії чи збірку, наприклад;
 • police |pəˈliːs| — поліція;
 • pride |prʌɪd| — гордість;
 • privacy |ˈprɪvəsi| — особисте життя, приватність;
 • propaganda |prɒpəˈɡandə|- пропаганда;
 • public |ˈpʌblɪk| — народ, громадськість;
 • punctuation |pʌŋ(k)tʃʊˈeɪʃ(ə)n| — пунктуація.

This is the police.

Слова на R

 • recovery |rɪˈkʌv(ə)ri| — повернення (грошей чи товару, наприклад), одужання;
 • rice |raɪs|- рис;
 • rust |rʌst|- іржа.

Слова на S

 • satisfaction |satɪsˈfakʃ(ə)n| — задоволення;
 • shame |ʃeɪm| — ганьба, сором;
 • slang |slaŋ|- сленг;
 • software |ˈsɒf(t)wɛː| — програмне забезпечення;
 • spaghetti |spəˈɡɛti| — спагетті;
 • stamina |ˈstamɪnə| — стійкість, виносливість;
 • steam |stiːm| — пар;
 • steel |stiːl| — сталь;
 • stuff |stʌf|- речі, майно;
 • support |səˈpɔːt| — підтримка;
 • sweat |swɛt|- піт. У розмовній англійській може означати важку працю, при виконанні котрої треба як слід спітніти.

Well, There's Lots Of Stuff.

Слова на T

 • thunder |ˈθʌndə|— грім, гуркіт;
 • toil |tɔɪl| — важка праця;
 • traffic |ˈtrafɪk| — дорожній рух;
 • training |ˈtreɪnɪŋ| — навчання, тренування;
 • trash |traʃ| — сміття, мотлох.

Слова на V

 • valor |ˈvælə| — відвага;
 • vehemence |ˈviːɪm(ə)ns| — гарячність, пристрасність;
 • violence |ˈvʌɪəl(ə)ns| — насилля, жорстокість.

Слова на W

 • warmth |wɔːmθ| — тепло;
 • waste |weɪst| — пуста витрата;
 • weather |ˈwɛðə| — погода;
 • wheat |wiːt|— пшениця;
 • wisdom |ˈwɪzdəm|— мудрість;
 • work |ˈwɜːk| — робота. Зверніть увагу, що слово job є злічувальним.

I had so much work.

Радимо уважно переглянути цей перелік незлічувальних іменників і виписати собі слова, які ви могли б помилково використати у формі множини. Також можна виписати собі слова, які були для вас новими, просто для поповнення словникового запасу .